* Giá kích hoạt tài sản: 5 USD
* Giá đặc trưng của tài sản: 10 USD

Tạo tài khoản